Համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը մաքսային ձևակերպմանՆոտարական կարգով հաստատված պատճենը պատվիրատուի կանոնադրությունը եւ ցանկը հիմնադիրների (բաժնետերերի ռեեստրի) (առկայության դեպքում) նոտարական կարգով հաստատված պատճենը հաճախորդի գրառումը պետական Միասնական գրանցամատյանում իրավաբանական անձանց կամ պետական Միասնական գրանցամատյանում անհատ ձեռնարկատերերի) նոտարական կարգով հաստատված պատճենը գրանցման վկայականի Պատվիրատուի որպես իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ) հարկային մարմնում, նշելով ՀՎՀՀ, եւ կոդերը բնօրինակը հաշվապահական հաշվեկշռի պատվիրատուի վերջին հաշվետու նշումով հարկային մարմնի ընդունելու մասին տեղեկանքի բնօրինակը բանկի բացման մասին հաճախորդին բանկային հաշիվներ (արտարժույթով և ռուբլով), որպես արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակից (ուժի մեջ է մեկ ամսվա ընթացքում) արձանագրության պատճենը ժողովի մասնակիցների (բաժնետերերի) պատվիրատուի կամ որոշման պատճենը միակ մասնակցի (բաժնետիրոջ) հաճախորդի նշանակելու մասին: միանձնյա գործադիր մարմնի, հաստատված հաճախորդի կողմից քաղվածքի բնօրինակը պետական Միասնական գրանցամատյանից իրավաբանական անձանց կամ պետական Միասնական գրանցամատյանից անհատ ձեռնարկատերերի) պետական գրանցման մասին Պատվիրատուի որպես իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ) (ուժի մեջ է մեկ ամիս) պատճենը գրանցում (հաշվառում) միանձնյա գործադիր մարմնի, պատվիրատուի (օտարերկրյա քաղաքացիների համար), վավերացված է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի պատճենը-վարձակալության շինության գտնվելու վայրի պատվիրատուի (կամ փաստաթղթի պատճենը, հաստատող պատվիրատուի նկատմամբ սեփականության բնակելի տարածք նրա գտնվելու վայրը), վավերացված է պատվիրատուն